از دست ندهید

Test2

پرسشنامه «قدرت من»

شرح:با دادن پاسخ “درست” یا “نادرست” به هر یک از جملات زیر شخصیت خود را بیازمایید. نمره گذاری:دارد تفسیر:دارد روایی و پایایی:ندارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج

شرح:تعیین عملکرد ازدواج با توجه به منظومه باورها و الگوهای تعامل زوج های خوشبخت که دربرگیرنده ویژگی های احترام  ،پذیرش ،در نظر داشتن نیاز به صمیمیت و قدرت ،فرزندپروری مقتدرانه ،ایجاد شبکه خوب حمایت اجتماعی و دارابودن تعامل مثبت است. نمره گذاری:دارد تفسیر:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »
دانلود پرسشنامه