آرشیو برچسب ها: پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI-6G)

images

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI-6G)

شرح: اولین بار این آزمون توسط برزونسکی ( ۱۹۸۹) برای اندازه گیری فرآیندهای شناختی– اجتماعی که نوجوانان و جوانان در برخورد با مسائل  مربوط به هویت از آن استفاده می کنند، طراحی شد. بر اساس دیدگاه برزونسکی افراد سه جهت گیری متفاوت یا سه سبک پردازشی هویتی مختلف را انتخاب می کنند. این پرسشنامه سه سبک هویتی شامل اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم- اجتنابی را مورد ارزیابی قرار می دهد. این پرسشنامه یک مقیاس ۴۰ سؤالی است که ۱۱ سؤال آن مربوط به مقیاس اطلاعاتی، ۹ سؤال آن مربوط به مقیاس هنجاری، ۱۰ سؤال آن مربوط به مقیاس سردرگم– اجتنابی و ۱۰ سؤال دیگر مربوط به مقیاس تعهد است که برای تحلیل ثانویه استفاده می شود و یک سبک هویتی محسوب نمی شود(شکری و همکاران، ۱۳۸۶).

ترجمه: احمد غضنفری

منتشر کننده: سایت و انجمن روان بنیان

فرمت: pdf-word

سطح دسترسی: رایگان/اشتراک ویژه

Untitled11111111111111

به روان بنیان امتیاز دهید: