آرشیو برچسب ها: دشواری در تنظیم هیجان

مقیاس دشواری در تنظیم هیجان(DERS)

شرح:  مقیاس اولیه دشواری در تنظیم هیجان یک ابزار سنجش 41 آیتمی خود گزارش دهیپ بود که برای ارزیابی دشواری در تنظیم هیجانی از لحاظ بالینی تدوین شد. آیتم های این مقیاس بر اساس گفتگوهای متعدد با همکاران آشنا با متون تنظیم هیجان تدوین و انتخاب شد (گرتز و روئمر، 2004). مقیاس انتظار تعمیم یافته تنظیم هیجانی منفی (NMR؛ ساتانزارو و میرنز، 1990، به نقل از گرتز و روئمر، 2004) به عنوان الگویی در تدوین این مقیاس به کار گرفته شده است.  البته 5 آیتم این مقیاس به دلیل همبسگی پایین و همچنین بار عاملی پایین حذف شدند، و بنابراین تعداد آیتم های پرسشنه به 36 آیتم کاهش یافت(گرتز و روئمر، 2004 به نقل از عزيزی و همکاران،1389).

ترجمه: عزيزی و همکاران،1389- برای دانلود مقاله اینجا را کلیک نمائید.

منتشر کننده: انجمن روان بنیان 

فرمت: pdf

سطح دسترسی: اعضای روان بنیان 

به زودی در انجمن روان بنیان تمام فرم های مرتبط با تنظیم هیجانی ترجمه و در بخش کاربران ویژه قرار خواهیم داد. 
به روان بنیان امتیاز دهید: