آرشیو برچسب ها: آزمونهای فضایی- زمانی

Piaget-and-Kamii

آزمون های هوشی پیاژه- عملیات عینی و انتزاعی

شرح: در حدود هفت سالگی ، کودک به بازگشت پذیری منطقی ، که به فکر وی تحرک و پویایی بیشتری می بخشد و مخصوصاً به میان واگرایی تدریجی ولی سریع منجر می گردد ، دست می یابد . این بازگشت پذیری فقط خاص یک آزمایش معین نیست ، بلکه در همۀ موقعیتهای آزمایشی که به منظور دستیابی به یک ساخت خاص سازماندهی می شوند ، قابل مشاهده است .بازگشت پذیری یک خصیصۀ اعمال آزمودنی است که می تواند در فکر متجلی گردد و به شکل درونی گسترش یابد . به عبارت دیگر ، فعالیت شناختی کودک از زمانی عملیاتی می شود که به آن چنان تحرکی دست یافته باشد که بتواند عمل واقعی خود را ( طبقه بندی کردن ، جمع کردن و جز آن ) یا ادراک خود را از یک دگرگونی مربوط به زمینۀ جسمانی ( در مورد یک گلولۀ خمیر ، در مورد یک حجم مایع و جز آن )، در سطح فکری براساس یک عمل معکوس به نقطۀ شروع بازگرداند یا به وسیلۀ یک عمل متقابل جبران نماید …

مترجمان: دکتر محمود منصور و  دکتر پریرخ دادستان

فرمت: zip

منتشر کننده: سایت روان بنیان

سطح دسترسی: کاربران ویژه- پرداخت هزینه

به روان بنیان امتیاز دهید: