پرسشنامه طرح واره هاي درمانگر رابرت

0

..:: پرسشنامه طرح واره هاي درمانگر رابرت ::..

..:: غیر رایگان ::..

..:: شنبه 22 اسفند 1394 ::..

شرح : ارزيابي پانزده طرح واره شايع درمانگر (طرح واره معيارهاي بلندپروازانه، طرح واره برتري طلبي، طرح واره حساسيت به طرد، طرح واره رهاشدگي، طرح واره خودمختاري، طرح واره كنترل، طرح واره قضاوت گرايي، طرح واره گزند و آسيب، طرح واره تاييد طلبي، طرح واره مهرطلبي، طرح واره مضايقه گري، طرح واره درماندگي، طرح واره بازداري از هدف، طرح واره ايثارگري افراطي، طرح واره بازداري هيجاني)

نمره گذاری : دارد

روایی و پایایی : روایی و پایایی ندارد

فرمت : Word

آیتم : 46

منبع : دارد

پرسشنامه تنظيم رفتاري در ورزش ماركلند و توبين (BREQ) – فرم بازنگري شده

0

..:: پرسشنامه تنظيم رفتاري در ورزش ماركلند و توبين (BREQ) – فرم بازنگري شده ::..

..:: غیر رایگان ::..

..:: شنبه 22 اسفند 1394 ::..

شرح : اين پرسشنامه داراي 18 سوال بوده و هدف آن بررسي انواع انگيزه افراد براي شركت يا عدم مشاركت در ورزش و سطح خود تعيين كنندگي آنها از ابعاد مختلف (تنظيم بيروني، تنظيم متمايل به درون، تنظيم دروني، فقدان انگيزه) مي باشد. شيوه نمره دهي  آن بر اساس طيف هفت گزينه اي بوده  است

نمره گذاری : دارد

روایی و پایایی : روایی و پایایی داخلی دارد

فرمت : Word

آیتم : 18

منبع : دارد

پرسشنامه تاثير اسپانسرينگ ورزشي بر ارتباطات بازاريابي شركت ها

0

..:: پرسشنامه تاثير اسپانسرينگ ورزشي بر ارتباطات بازاريابي شركت ها ::..

..:: غیر رایگان ::..

..:: شنبه 22 اسفند 1394 ::..

شرح : اين پرسشنامه 32 سوال داشته و هدف آن بررسي تاثير اسپانسرينگ ورزشي بر ارتباطات بازاريابي شركت ها (اهداف عمومي شركت، اهداف بازاريابي شركت، اهداف رسانه اي شركت، اهداف شخصي، موفقيت تجاري و مالي) مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي مي باشد

نمره گذاری : دارد

روایی وپایایی : روایی و پایایی داخلی دارد

فرمت : Word

آیتم : 32

منبع : دارد

پرسشنامه شاخص اضطراب و نياز به اطلاعات قبل از عمل آمستردام

0

..:: پرسشنامه شاخص اضطراب و نياز به اطلاعات قبل از عمل آمستردام  ::..

..:: غیر رایگان ::..

..:: شنبه 22 اسفند 1394 ::..

شرح : اين پرسشنامه 6 سوال داشته و هدف آن سنجش اضطراب قبل از عمل و نياز به اطلاعات قبل از عمل جراحي مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي مي باشد

نمره گذاری : دارد

روایی و پایایی : روایی و پایایی داخلی دارد

فرمت :Word

آیتم : 6

منبع : دارد

پرسشنامه سازگاري معنوي

0

..:: پرسشنامه سازگاري معنوي ::..

..:: غیر رایگان ::..

..:: شنبه 22 اسفند 1394 ::..

شرح : اين پرسشنامه داراي 39 سوال بوده و هدف آن بررسي ميزان سازگاري معنوي در افراد (معنا داشتن زندگي، ارتباط با خداوند، جستجوي حمايت معنوي) مي باشد. شيوه نمره دهي  آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي بوده است

نمره گذاری : دارد

روایی و پایایی : روایی و پایایی داخلی دارد

فرمت : Word

آیتم : 39

منبع : دارد

پرسشنامه سنجش عملكرد جنسي زنان متاهل

0

..:: پرسشنامه سنجش عملكرد جنسي زنان متاهل ::..

..:: غیر رایگان ::..

..:: شنبه 22 اسفند 1394 ::..

شرح : اين پرسشنامه داراي 23 سوال بوده و هدف آن بر سنجش عملكرد جنسي زنان متاهل از ابعاد مختلف (ميل جنسي، برانگيختگي، ارگاسم، فرونشيني، پايداري عملكرد جنسي، رضايت از فعاليت جنسي) مي باشد. شيوه نمره دهي  آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي بوده است

نمره گذاری : دارد

روایی وپایایی : روایی و پایایی داخلی دارد

فرمت : Word

آیتم : 23

منبع : دارد