مقیاس های روایی:
1- نمره نمی دانم؟
نمره نمی دانم یک شاخص مفید برای بررسی میزان مشارکت بیمار با ارزیابی روانی است. معمولا آزمودنی هایی که به صورت داوطلبانه برای درمان و ارزیابی مراجعه می کنند،تعداد آیتم خالی کمتری را به جا می گذارند. بنابراین نمره نمی دانم صرفا تعداد ماده هایی است که بدون پاسخ مانده اند.لازم به ذکر است در مواردی که آزمودنی هر دو گزینه بله و خیر را علامت زده باشد،به عنوان نمره نمی دانم؟ محسوب می شود.
بوچر(1990):
بیماران با 8 تا 10 پاسخ نمی دانم: فرار از پاسخ به سوالات، بیش از آنچه که انتظار است
بیماران با 11 تا 19 پاسخ نمی دانم: فرد در بحث کردن در مورد مشکلات شخصی خود مشکل دارد
بیماران با 20 یا بیشتر پاسخ نمی دانم: به احتمال زیاد مقاومت اولیه در درمان را نشان می دهد.
نکته: در برخی منابع اشاره شده است که نمره 30 و بیشتر کاملاً نامعتبر نیست اما باید با احتیاط اعتبار این اجرا را پذیرفت. اما برخی از منابع تعداد بیشتر از 30 پاسخ نمی دانم را معتبر ندانسته و انجام و نمره گذاری را ادامه نمی دهند. گراهام(2000) پیشنهاد می کند پروتکل های اجرا شده با بیش از 10 پاسخ نمی دانم با احتیاط تفسیر شود و مقیاس هایی که در آن پاسخ های نمی دانم وجود دارد مورد توجه قرار گیرد.
ادامه دارد.....
ترجمه و گرد آوری: سامرند صالحی