36 SF یکی از ابزارهایی است که به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است وار(2000) در پژوهش خود به بیش از 1000 نشریه که 36 SF دذ آن ثبت شده ، اشاره کرده است. سوالات این پرسشنامه ساده و قابل درک می باشد. این پرسشنامه جهت اندازه گیری ابعاد ویژه سلامت که در ادامه اشاره شده است، تهیه شد.
عملکرد جسمی
عملکرد اجتماعی
ایفای نقش جسمی
ایفای نقش هیجانی
سلامت روانی
سرزندگی
درد بدنی
سلامت عمومی

بعد از بررسی ده ها مقاله خارجی از این پرسشنامه بیشتر در نمونه های زیر استفاده شده است:
1- فیبروز ریوی ایدیوپاتیک
2- آنژی صدری
3- ناتوانی های ذهنی
4- آرتروز زانو
5- شکستگی گردن فمور
6- بیماری مزمن انسدادی ریه
7- صرع و آسم
8- سندرم آشیانه خالی
9- Cervical and Lumbosacral Spinal Disorders
10- افراد با آسیب های نخاعی

11- .....

جهت خرید پرسشنامه و دریافت بیش از 15 مقاله خارجی معتبر علمی اینجا را کلیک نمایید.