شرح :پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) از 17 گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی سیستم های اطلاعات مدیریت بکار می رود.
نمره گذاری : دارد
روایی و پایایی : ندارد
فرمت : Word
آیتم : 17
منبع : ندارد