انجمن روان بنیان - بزرگترین مرجع آنلاین روانشناسی ایران
انگیختگی و اضطراب - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن روان بنیان - بزرگترین مرجع آنلاین روانشناسی ایران (http://ravanbonyan.com/forum)
+-- انجمن: کاربران عادی-درمانگران (/forumdisplay.php?fid=104)
+--- انجمن: بحث آزاد (/forumdisplay.php?fid=18)
+---- انجمن: بحث آزاد (/forumdisplay.php?fid=19)
+---- موضوع: انگیختگی و اضطراب (/showthread.php?tid=762)انگیختگی و اضطراب - ravanbonyan - 10-25-2013 07:18 PM

انگیختگی:
انگیختگی را می توان به سطح هیجان یا فعالیت بوجود آمده در دستگاه عصبی مرکزی تعریف کرد. سطوح پایین انگیختگی به حالتهای شبیه به خواب می ماند و سطوح بالای آن با حالتهای هوشیاری و آشفتگی شدید که در شرایط حساس بین مرگ و زندگی دیده می شود همراه است.(1)
اضطراب:
اضطراب یک احساس شخصی از تنش روانی بالا وقابل توجه است،این اصطلاح معمولا با برانگیختگی هم معنی در نظر گرفته می شود،ولی اضطراب به سطح برانگیختگی بسیار بالا اطلاق می شود که ممکن است حالات ناخوشایندی ایجاد کند این حالات بسیار به مفهوم ترس نزدیک است،ولی بیشتر احساسی است از آنچه که ممکن است اتفاق بیفتد تا اینکه پاسخی به یک موقعیت ترس برانگیز صرف باشد.(2)

انگیختگی و اضطراب
انگیختگی واضطراب همانند واژه های مرتبط نظیر استرس وانگیزش، به وضعیتی از فعال سازی اشاره دارند که در برخی از ابعاد متفاوت هستند. فردی که در وضعیت بالایی از انرژی زایی قرار دارد(به لحاظ هیجانات)، ممکن است در وضعیت بر انگیختگی بالاو یا هیجان بالا قرار داشته باشد. گولد و کرین (1992) نشان دادند که انگیختگی و هیجان با دو مفهوم مجزا ارتباط دارند که بر حسب چگونگی ظاهر شدن، طبقه بندی می شوند. اگر چه هنوز یک تعریف قابل قبول از انگیختگی ارائه نشده است،اما امروزه محققان معتقدند که انگیختگی یک ویژگی چند وجهی با جهت گیری فیزیولوژیکی است. معمولاً ارزیابی سطوح انگیختگی با استفاده از روشهای تنفسی، قلبی- عروقی، بیوشیمیایی و نوروفیزیولوژیکی صورت می گیرد.(3)
بر خلاف انگیختگی، اضطراب اغلب بر حسب حیطه عاطفی تعریف می شود. از اثرات شناختی و عاطفی انگیختگی می توان عصبی بودن یا تنش را نام برد (گولد و کرین1992؛ وودمن و هاردی2001).اضطراب را معمولاً در سطح رفتاری مورد سنجش قرار می دهند(مثلاً نشانه های واضح لرزیدن یا رفتار وسواسی) و یا در سطح شناختی اندازه گیری می کنند(3).
1- ریچارد ای. اشمیت1379. یادگیری حرکتی و اجرا، از اصول تا تمرین. ترجمه. نمازی زاده مهدی و واعظ موسوی محمد کاظم. سمت.(40_45)
2- http://www.answers.com
3- اشمیت .ای. ریچارد،لی. تیموتی د. 1387. یادگیری و کنترل حرکتی. ج 1. ترجمه حمایت طلب رسول ، قاسمی عبداله، نشر علم و حرکت.( 229-219)