از دست ندهید

Demo Blog With Map

پرسشنامه هوش هیجانی شوت

شرح:سنجش مؤلفه های هوش هیجانی (تنظیم هیجان ،ارزیابی و بیان هیجان ،بهره برداری از هیجان ) در افراد نمره گذاری:دارد تفسیر:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

شرح:سنجش سه شیوه راهبرد مدیریت تعارض (کنترل و رقابت) ،راه حل مداری (همکاری و مصاحبه) ،عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب) نمره گذاری:دارد تفسیر:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »
دانلود پرسشنامه