از دست ندهید

Demo Blog With Map

مقیاس درون گرایی – برون گرایی

شرح:برای هر سوال دو پاسخ در نظر گرفته شده است . بر حسب این که کدام یک از پاسخ های پیشنهادی باشیوه بودن شما مطابقت می کند ،دور آن دایره بکشید. نمره گذاری:دارد تفسیر:دارد روایی و پایایی:ندارد فرمت:word منبع:دارد  

ادامه مطلب »

مقیاس عزت نفس روزنبرگ

شرح:هر یک از عبارت های زیر را بخوانید.به هر عبارتی که در مورد شما صدق می کند ،پاسخ “موافق” و به هر عبارتی که در مورد شما صدق نمی کند ،پاسخ “مخالف” بدهید. نمره گذاری:دارد تفسیر:دارد روایی وپایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »
دانلود پرسشنامه