از دست ندهید

آزمون و پرسشنامه‌ها

پرسشنامه بررسی تهدیدها و فرصت هاي یادگیري الکترونیکی خوشرنگ و همكاران (۱۳۹۳)

شرح:بررسی تهدید ها و فرصت های یادگیری الکترونیکی (هزینه و اثربخشی آموزشی ،عوامل ذهنی _ عاطفی و ارتباطی استاد _ دانشجو ،عوامل مرتبط با تدریس _ یادگیری) نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه سازگاري معنوي

شرح:بررسی میزان سازگاری معنوی در افراد (معنا داشتن زندگی ،ارتباط با خداوند ،جستجوی حمایت معنوی) نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه تاثير اسپانسرينگ ورزشي بر ارتباطات بازاريابي شركت ها

شرح:بررسی تاثیر اسپانسرینگ ورزشی بر ارتباطات بازاریابی شرکت ها (اهداف عمومی شرکت ،اهداف بازاریابی شرکت ،اهداف رسانه ای شرکت ،اهداف شخصی ،موفقیت تجاری و مالی) نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرانی هاي مرتبط با بیماري

شرح:بررسی میزان نگرانی های مرتبط با بیماری در افراد از ابعاد مختلف (استقلال شناختی ،نگرانی جسمی _ روانی ،استقلال عملکردی ،نگرانی از آینده بیماری) نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه مشكلات بين فردي (IIP)

شرح:ارزیابی مشکلات بین فردی از ابعاد مختلف (صراحت و مردم آمیزی ،گشودگی ،در نظر گرفتن دیگران ،پرخاشگری ،حمایت گری و مشارکت ،وابستگی) نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد    

ادامه مطلب »
دانلود پرسشنامه