از دست ندهید

شغلی

عوامل بازاریابی رابطه مند

شرح:ارزیابی عوامل بازاریابی رابطه مند در بانک یا سازمان (عوامل اجتماعی ،تبادل اطلاعات ،فعالیت های فروش ،نظارت بر روابط) نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه رهبری معنوی فرای

شرح:ارزیابی رهبری معنوی در سازمان از ابعاد مختلف (چشم انداز ،عشق به نوع دوستی ،ایمان ،معناداری ،عضویت ،تعهد سازمانی و بازخورد عملکرد) نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »
دانلود پرسشنامه