از دست ندهید

شغلی

فرم شناسایی موارد کودک آزاری

این فرم برای مراکز بهداشت،بیمارستان ها و اورژانس اجتماعی  که با موارد کودک آزاری مواجه می باشند جهت ارزیابی میزان شدت آسیب و نوع ارجاع به مراکز بالاتر می تواند بسیار مفید باشد. 

ادامه مطلب »
دانلود پرسشنامه