از دست ندهید

سایر

پرسشنامه رفتارهای سیاسی ای. جی. دوبرین

شرح:رفتار سیاسی فرد یا گروه عبارت است از کوشش های آنها برای نفوذ بر رفتار دیگران و جریان وقایع سازمان و به منظور حفاظت از منابع،برآوردن نیازها و پیش بردن اهداف خود نمره گذاری:دارد تفسیر:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه عملکرد تیم مایکل وست

شرح:پرسشنامه عملکرد تیم توسط میجاوییل وست در قالب ۱۷ سؤال تهیه شده است این پرسشنامه در برگیرنده ۶ مؤلفه است که عملکرد تیم را مورد ارزیابی قرار می دهد. نمره گذاری:دارد روایی و پایایی :دارد تفسیر:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »
دانلود پرسشنامه