از دست ندهید

سایر

پرسشنامه سازگاري معنوي

شرح:بررسی میزان سازگاری معنوی در افراد (معنا داشتن زندگی ،ارتباط با خداوند ،جستجوی حمایت معنوی) نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه هويت من

شرح:ارزیابی درک افراد از هویت شخصی خود از ابعاد مختلف (عدم تعهد ،کاوش ،تعهد ،تعهد با محتوای جنسی) نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه مسئولیت پذیری چند بعدی با تکیه بر متون اسلامی

شرح:بررسی مسولیت پذیری افراد از ابعاد مختلف (مسولیت در برابر خداوند ،مسولیت در برابر اجتماع ،مسولیت در برابر طبیعت ،مسولیت در برابر خود با تکیه بر متون اسلامی ) نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه نوآوری سازمانی

شرح:سنجش میزان گرایش به نوآوری سازمانی از ابعاد مختلف (نوآوری تولیدی ،نوآوری فرایندی و نوآوری اداری) نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »
دانلود پرسشنامه