از دست ندهید

سایر

پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو (ZTPI)

شرح:ارزیابی چشم انداز زمان در افراد از ابعاد مختلف (دیدگاه زمانی گذشته _منفی ،دیدگاه زمانی حال _لذت گرا ،دیدگاه زمانی آینده ،دیدگاه زمانی گذشته _مثبت) نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:ندارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »
دانلود پرسشنامه