از دست ندهید

پرسشنامه طبقه بندی ایدئولوژی های اخلاقی فورسیث

شرح: فورسیث در سال ۱۹۸۰ دو بعد اساسی فلسفه اخلاقی(آرمان گرایی گرایی و نسبی گرایی) را مطرح کرد که منطبق بر وظیفه گرایی و غایت گرایی می باشد. این پژوهشگر بیان کرد که دیدگاه کوهلبرگ بطورعادي سفسطه برانگیز بوده ومبناي استدلال آن غلط است، واین الگو مبتنی بر یک روش فلسفی ونه علمی براي تحلیل رفتار اخلاقی است. ایشان اظهار داشت که روش علمی براي اندازه گیري رفتار، ارجح است، وي معتقد است که افراد صرف نظر از اصول اخلاقی، حالتی به خود می گیرند که این موضع گیري آنها بر روي قضاوت هایشان اثر می گذارد. الگوي این پژوهشگر که زیر بناي پرسشنامه موقعیت است، به جاي اینکه به دنبال سطح توسعه اخلاقی افراد باشد، بیشترین تمرکز وي بر روي یک معیار روان سنجی کامل براي سنجش رفتار اخلاقی است. او معتقد است، از آنجا که تمرکز این الگو روي قضاوت اخلاقی افراد بالغ است، از این رو از الگوي کوهلبرگ بسیار سودمندتر است. هانت و ویتل(۱۹۹۳ به نقل از رویائی و همکاران،۱۳۹۲) بیان کردند، تصمیم گیرندگان درستی و نادرستی یک عمل را از طریق مقایسه راهکارهاي جایگزین یک عمل با ارزش هاي شخصی خودشان ً تعیین می کنند، که به نوعی ذاتی و قبلا در شخص بوجود آمده است. ً ارزش ها می توانند نسبتا عمومی و کلی باشند(مانند اینکه دروغ گفتن اشتباه است) یا می توانند خاص موقعیت ها باشند(گزارش کمتر از واقع زمان انجام کار حسابرسی اشتباه است). ساختار تئوري هاي وظیفه گرایی و غایت گرایی در قسمت بالا بطور مختصر مرور شد، فورسیث(۱۹۸۰) از دو بعد متقابل از ایدولوژي هاي اخلاقی، یعنی آرمان گرایی و نسبی گرایی براي توسعه ساختار خود جهت طبقه بندي مردم در یکی از چهار فلسفه اخلاقی استفاده نمود. آرمان گرایی حاکی از عقیده راسخ یک فرد نسبت به این است که قضاوت اخلاقی از نظر وجدانی باید کاملا بر اساس اصول، هنجارها و قوانین اخلاقی صورت گیرد. افراد آرمانگرا عقیده دارند که: ۱) اصول، هنجارها و قوانین اخلاقی همیشه، بدون توجه به موقعیت هاي مختلف، صادق هستند و ۲) آسیب رساندن به دیگران همیشه اجتناب پذیر است. درحالی که نسبی گرایی میزانی است که فرد قوانین اخلاقی جهانی را براي اخذ تصمیم مقتضی تر رد می کند. از نظر نسبی گرایان تمام استانداردهاي اخلاقی به جامعه و فرهنگ و  ماهیت وضعیت و نتایج بستگی دارد و تفسیرهاي زیادي براي نگرش به موضوع اخلاقی وجود دارد. بر اساس دیدگاه نسبی گرایی اخلاقی، امکان ارائه تعریف براي رفتار درست و غلط وجود ندارد و بنابراین، نمی توان رفتار را بطور واضح درست و یا غلط ارزیابی کرد. به عقیده این پژوهشگر شدت گرایش افراد به طرف هرکدام از این دو بعد، مشخص کننده تعلق آنها به یکی از چهار وضعیت و فلسفه اخلاقی مورد نظر وي می باشد که عبارتند از الف -موقعیت گرایی ب- مطلق گرایی ج- ذهنی گرایی و د- استثنا گرایی. موقعیت گراها اصول و قواعد اخلاقی جهانی و عمومی را رد می کنند اما بازهم اعتقاد دارند که عمل اخلاقی، عملی است که منافع تمامی افراد را تامین کند. مطلق گراها، مفهوم وظیفه گرایی از استدلال اخلاقی را دنبال می کنند و اعتقاد دارند که پیروي از قواعد اخلاقی جهانی همیشه بهترین نتایج را فراهم خواهد کرد. ذهنی گراها به خودخواهان اخلاقی شباهت دارند و اعتقاد دارند که ارزش ها و دیدگاه هاي شخصی، بیش از اصول و قواعد اخلاقی جهانی فرایند تصمیم گیري را تحریک می کنند. سرانجام، استثناگراها رویکرد سودمند گرایی یا غایت گرایی را بکار می گیرند و موافق هستند که اصول اخلاقی بایستی قضاوت ها را راهنمایی کنند؛ با این حال استثنا قائل شدن در مورد قواعد اخلاقی را زمانی که ً احتمالا پیامدهاي منفی حاصل خواهد شد اغلب مجاز می دانند. پرسشنامه موقعیت اخلاقی ابزاري را فراهم کرد که اجازه می داد روابط بین ایدئولوژي هاي اخلاقی و رفتارهاي اخلاقی مورد آزمون قرار گیرد، فورسیث(۱۹۹۲)بر پایه تحقیقش در این حوزه، بیان داشت که رفتار افراد هنگام رویارویی با یک معضل اخلاقی، بوسیله فلسفه اخلاقی شخصی اش مشخص می شود.

نمره گذاری: دارد

خرده مقیاس: ۱- آرمانگرایی ۲- نسبی گرایی

روایی و پایایی: دارد

فرمت: word

منبع: دارد

توضیحات روان بنیان 

نام دیگر این پرسشنامه، پرسشنامه موقعیت اخلاقی فورسیث می باشد. همراه پرسشنامه دو مقاله داخلی نیز به اشتراک گذاشته شده است

1 دیدگاه

  1. درود واقعا جا داره که تشکر کنم بابت قرار دادن محتوای مفید و کاربردیتون درون وبسایت موفق و موید باشید

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

دانلود پرسشنامه