از دست ندهید

مقیاس وسواس مرگ عبدالخالق(DOS)

death5

شرح: مرگ یکی از مسائل واقعی است که به عنوان یک انگیزش بنیادي در زندگی انسان سهم بسزایی داشته و آگاهی از محدودیت هستی بشر یا آگاهی از فناپذیري، روي افکار و رفتار تأثیر قابل توجهی دارد .بر اساس نظریۀ مدیریت وحشت، یادآوري فناپذیري با افزایش استرس پذیري افکار مرگ، به تولید اضطراب فوق العاده اي منجر می شود به گون هاي که افراد را در جهت کاهش آن برم یانگیزد.  این ترس می تواند با بهزیستی وجودي و معنوي ارتباط داشته باشد. رویکرد وجودگرایی، در ساختاري پویشی شبیه روان تحلیل گري، خاستگاه و نگرانی هاي نهایی «خود» اضطراب را مسائل هستی شناختی، نیازهاي پاسداشت وجود تشکیل دهنده روان پویه هاي وجودي، چون مرگ، تنهایی و بی معنایی می داند که اضطراب را فرا می خواند. از نظر هر دو نظام (روان تحلیل گري و وجود گرایی) اضطراب باعث شکل گیري آسیب هاي روانی می شود. در این دیدگاه، اضطراب یا نگرانی از مرگ شاید به سبب آگاهی وجودي از نیستی است. ترس از مرگ، پدید هاي جهانی و بخش جدانشدنی از زندگی بشري است که ماهیت تجربه ناپذیر دارد. هر جانداري سرانجام باید بمیرد، ولی از میان تمام موجودات زنده، تنها انسان از این واقعیت آگاه است. ابن سینا (۳۷۰-۴۲۷ ق)در رساله الشفاء من خوف الموت به حقیقت مرگ و ترس از آن پرداخته و بزرگ ترین ترس را براي انسان، ترس از مرگ دانسته است. مطالعات حاصل از مرگ شناسی که رشتة تخصصی بین رشته اي است، نشان می دهد که پریشانی مرگ از نگرش هاي منفی دربارة مرگ نشئت گرفته و با حالات هیجانی ترس و اضطراب همراه است. در نیم قرن گذشته، تلاش علمی بسیاري در خصوص ماهیت و ساختار، همبسته ها و سنجه هاي مربوط به مرگ انجام شده است که می توان به دو نوع آن، یعنی «اضطراب مرگ» و «افسردگی مرگ» اشاره کرد. یکی از مؤلفه هاي دیگر مرگ که توسط عبدالخالق مطرح شده، وسواس مرگ است .وسواس مرگ دربرگیرندة افکار تکراري یا نشخوار، عقاید مقاوم یا تصاویر مزاحم حول و حوش مرگ خود یا عزیزان است که در سه عامل: نشخوار مرگ، سلطه مرگ  و عقاید تکراري مربوط به مرگ خلاصه می شود. مقیاس وسواس مرگ توسط عبدالخالق  (۱۹۹۸) در مصر ساخته شده است که از ۱۵ گویه و ۳ خرده مقیاس  نشخوار مرگ (۸ سوال)، سلطه مرگ (۴ سوال) و عقاید تکراری مربوط به مرگ (۳ سوال) تشکیل شده است که به منظور ارزیابی اشتغالات ذهنی، تکانه ها و عقاید مقاوم مربوط به مرگ بکار می رود.

روایی و پایایی: دارد 

نمره گذاری: دارد

خرده مقیاس: ۱- نشخوار مرگ ۲- سلطه مرگ ۳- عقاید تکراری مربوط به مرگ

فرمت: pdf-word- بدون آرم

منبع: دارد-کامل 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

دانلود پرسشنامه