از دست ندهید

مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدیدنظر شده کارلو و همکاران (PTM-R)

Media-Human-mobile.The development of global communications. Communication in mobile and internet networks

شرح: مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدیدنظر شده (PTM-R) توسط کارلو و همکاران(۲۰۰۳) ساخته شده است. مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدیدنظر شده (PTM-R) از ۵ خرده مقیاس رفتارهای اجتماعی مطلوب ناشناس (گمنام) (۷ سوال)، رفتارهای اجتماعی مطلوب نوعدوستانه و جمعی (۸ سوال)، رفتارهای اجتماعی مطلوب هیجانی (۳ سوال)، رفتارهای اجتماعی مطلوب در موقعیت بحرانی و اضطراری (۴ سوال) و رفتارهای اجتماعی مطلوب متابعت آمیز (۳ سوال) تشکیل شده است.

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

خرده مقیاس: ۱- مقیاس رفتارهای اجتماعی مطلوب ناشناس (گمنام)۲- رفتارهای اجتماعی مطلوب نوعدوستانه و جمعی ۳- رفتارهای اجتماعی مطلوب هیجانی ۴- رفتارهای اجتماعی مطلوب در موقعیت بحرانی و اضطراری۵-رفتارهای اجتماعی مطلوب متابعت آمیز

فرمت: word

منبع: دارد-کامل

توضیحات روان بنیان 

مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدیدنظر شده (PTM-R) توسط کارلو و همکاران ساخته شده است. فرم ۲۳ گویه ای این مقیاس اساساً برای ارزیابی خودگزارش دهی از ۶ نوع رفتار اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان دانشگاه تدوین گردید. کارلو و راندل  ضرایب برازش مدل مناسبی را با استفاده از تحلیل عامل تأییدی در دانشجویان دانشگاه گزارش نمودند. کارلو و راندل (۲۰۰۳) جهت اصلاح آیتم های مقیاس برای نوجوانان پژوهشی را بر روی نوجوانان ۱۱ تا ۱۶ سال انجام دادند و در راستای این پژوهش ۲ گویه به مجموع گویه ها اضافه گردید .در ایران کجباف و همکاران(۱۳۸۹) به بررسی ساختار عاملی و روایی واعتبار این پرسشنامه(۲۵ آیتمی) در نمونه ایرانی(دانشجو)پرداختند و تغییراتی از جمله کاهش خرده مقیاس ها از ۶  به ۵ خرده مقیاس اعمال گردید. لذا در صورتی که قصد اجرا این پرسشنامه را در گروه دانشجویی دارید این پرسشنامه مناسب می باشد.  و در صورتی که نمونه شما نوجوانان هستند پیشنهاد می کنم اینجا را کلیک نمایید(سایت روان بنیان).

همراه این پرسشنامه یک مقاله معتبر داخلی به اشتراک گذاشته شده است.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

دانلود پرسشنامه