از دست ندهید

مقياس بلوغ اجتماعي رائو (rsms)

questionnaire

شرح: مقیاس بلوغ اجتماعی برای رسیدن به دو هدف عملی طراحی شده است: اول رسیدن به یک زمینه نظری بودکه چشم انداز تامین یک مفهوم عملیاتی بلوغ اجتماعی با توجه به جنبه های اجتماعی وفردی را دارد. هدف دوم وعملی تر، ساختن یک مقیاس دقیق وقابل اتکای بلوغ اجتماعی بوده است که قابل کاربرد برای یک کودک عادی دبستانی باشد. مقیاس بلوغ اجتماعی واینلند واقتباس ناگپور ازآن توسط مالین از کوشش های اولیه دراین زمینه اند. که برای هدف خاص کاربرد در درمانگا ههای روانپزشکی وبرای مقاصد درمانگاهی طراحی گردیده اند. بنابراین دلیل دوم بیشتر ناشی از نیاز خاص تشخیص این پدیده بلوغ اجتماعی بصورت یک پی آمد طبیعی وکاملا ضروری رشد و تکامل کودک است تا یک نشانه مرضی.+ همراه با توضیح مفصل موضوع بلوغ اجتماعی.
فرمت: Word
نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

دانلود پرسشنامه