از دست ندهید

پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه

29552_orig

شرح: توانمندسازی کارکنان استفاده از ظرفیت های بالقوه ای است که در زمان حال از آن استفاده کامل نمی شود. در بررسی هارینگتون تنها ۲۷ درصد مدیران توانمندسازی کارکنان را جزء اقدامات اساسی مدیذیت دانشته که موید عدم توجه کافی به این مقوله است. به هر حال مدیریت صحیحی تغییرات به خصوص در حوزه نیروی انسنایس، نیازمند ایجاد جو توانمند سازی در سازمان است. در این راستا ژافه و اسکات (۱۹۹۸) می نویسند که با شیوه های سنتی انگیزش نمی توان کارکنان را راضی کرد و انگیزاننده های اساسی در سازمان توانمند، انگیزاننده هایی هستند که انسان از طریق آن ها احساس شخصیت می کند، مثل احترام، انعطاف داشتن برای ارضاء نیازهای کارکنان و بالاخره آموزش و بهسازی منابع انسانی.یکی از پرسشنامه هایی که امروزه  دز زمینه توانمندسازی سازمان کاربرد فراوانی دارد پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه  می باشد. 
فرمت: word

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد 

خرده مقیاس: ۱- روشني هدفها ۲- روحيه ۳- رفتار عادلانه ۴- شناخت و قدرداني ۵- كارتيمي ۶- مشاركت-۷ ارتباطات- ۸- محيط كار سالم ۹- آموزش 

منبع: دارد

در این مجموعه ضمن کامل کردن بخش منبع دو مقاله داخلی و خارجی به اشتراک گذاشته شده اند. 

 توضیح روان بنیان

عابد سعیدی و همکاران (۱۳۸۹) در مقاله خود اینگونه ذکر کردند که نسخه اصلی این آزمون ۳۴ آیتم می باشد که بر اساس مطالعات انجام  شده و نظر صاحب نظران ۴ آیتم به مجموعه آیتم ها اضافه و تعداد آیتم ها به ۳۸ افزایش پیدا کرد. اما بعد از بررسی منابع خارجی مشخص شد که تعداد آیتم های نسخه اصلی ۳۵ گویه می باشد(کلویت و همکاران،۲۰۰۲). البته باید اشاره کرد که در تحقیق عابد و سعیدی و همکاران(۱۳۸۹) دو مولفه به ۸ مولفه اصلی اضافه شده است که عبارتند از بازخورد و آموزش اما متاسفانه در پرسشنامه موجود در این سایت و سایر سایت ها به مولفه بازخورد اشاره نشده است و آیتم های آن در مولفه آموزش گنجانده شده است.

دانلود پرسشنامه